top of page

אישורים לבריכת שחיה

אישורי בריכות שחיה להיתרי בניה הינם שרות מוזל, זריז ונפוץ ביותר.
במרבית הישובים בארץ כל בריכה פרטית נדרשת לאישור אקוסטיקאי
להבטחת מניעת מטרדי רעש לשכנים, עפ"י תקנות הגנת הסביבה.

בתכנון נכון של מיקום והצבת מיכון הבריכה ניתן להגן גם על המבלים בבריכה ומסביבה מהרעש המטריד הנובע ממנוע משאבת המים.

בהליך רישוי לבריכה קיימת, (ליגליזציה), נדרש ביקור במקום, מדידות רעש קיים בפועל ואישור שהוא עומד בתקנות הגנת הסביבה.
במקרה כזה המחיר עולה מעט אך עדיין נחשב שירות מוזל מאד.

 ***הריני מאשר  שהבריכה וחדר המכונות עומדים בתקנות הגנת הסביבה. ***

 ***הריני מאשר  שהבריכה וחדר המכונות עומדים בתקנות הגנת הסביבה. ***

 ***הריני מאשר  שהבריכה וחדר המכונות עומדים בתקנות הגנת הסביבה. ***

 ***הריני מאשר  שהבריכה וחדר המכונות עומדים בתקנות הגנת הסביבה. ***

bottom of page