top of page

נספחים וחוות דעת להיתרי בניה

היתרי בניה באזורי מגורים דורשים לרוב חוות דעת מומחה לווידוא מניעת מפגעי רעש בסביבת המבוקש,
עמידה בתקנות הגנת הסביבה, והצגת פתרונות  הנחתת רעש במקרה הצורך.

הרעשים העומדים למבחן לשיקול יחידות הגנת הסביבה המוניציפאליות מגוונים ומורכבים. הם כוללים הן את הרעשים הנוצרים בזמן הבניה, כולל הריסה, חפירה, חציבה וכיו"ב, הן את הרעשים הנוצרים מהשימוש במבנה, הכוללים רעש מזגנים, מפוחים, משאבות ומערכות שירות, הן את הבידוד בין הדירות והן את מיגון המבוקש עצמו מעשים סביבתיים כגון רעש תחבורה או שימושים שונים בסביבת המבוקש.

רק יועץ ותיק ומנוסה המכיר את כל התקנים, החוקים והתקנות הרבים הנוגעים לרמות הרעש המותר ואשר מכיר את הדרישות ונהלי העבודה הספציפיים של יחידות הגנת הסביבה השונות ידע לתת מענה בדו"ח מקיף ומדויק שיאושר ע"י היחידות ולא יחזור לתיקונים ועריכות.

Modern Architecture
bottom of page