top of page

ליווי אקוסטי מקיף לבניה כולל מעבר לדרישות הרישוי המפורטות בלשונית "היתרי בניה", ייעוץ פונקציונאלי למתכנן ופתרון בעיות, דגשים למנהלי הפרויקטים ולמפקחים, הדרכה, בקרה ופיקוח עליון לכל אורך התכנון, הביצוע ומסירת הפרויקט.

במרבית הבניינים המתוכננים היום מוטמעות בעיות הד ומעברי קול בשל מספר סיבות:

1. חוסר בידע ומודעות אדריכלים בנושאים אקוסטיים, הדהוד ומעברי קול.

2. פערים בהטמעת הדגשים האקוסטיים בתוכניות ביצוע.

3. חוסר בידע ומודעות של מנהלי בניה ומפקחים.

4. הרגלי עבודה לא מותאמים של קבלנים.

5. "עיגולי פינות" של פועלים מבצעים ביישום הפתרונות.

להבטחת אקלים אקוסטי נכון ומוצאם למגורים חובה ליישם ליווי אקוסטי בכל שלבי תהליך הבניה

מבנה הבנוי נכון אקוסטית משדרג את חווית השימוש ומונע מטרדי קול נפוצים.

bottom of page