top of page

התייחסות אקוסטית לבניה ירוקה ניתנת בשני שדות עיקריים:

ליווי לטובת עמידה בתקנות בניה ירוקה ואיסוף נקודות בניה ירוקה.

מזעור הנזק הסביבתי מהליך הבניה והשימוש במבנה.

 

תקני בניה ירוקה מעיקרם החמרה של תקני הבניה הרגילים לטובת אקלים אקוסטי טוב יותר למשתמשים ולסביבתם. עיקר העבודה תהיה הכוונה ובקרה על מפרטי בניה אשר יעמדו בתקנות.

בעולם הולך ומתחמם חשיבות מכרעת למזעור הנזק הסביבתי מהליכי בניה ושימוש במבנה.

ניתן לקבל ייעוץ לשימוש בחומרים טבעיים או מתכלים, שיטות בניה אלטרנטיביות בדגשים אקוסטיים וטרמיים.

נושא שמירת כדור הארץ קרוב לליבי ואני עוקב אחרי חדשנות בחומרים ושיטות בניה ושימוש באנרגיות מתחדשות.

bottom of page