top of page

תקני הגנת הסביבה מהווים קו מנחה לשמירת הסביבה ולמניעת מטרדים, כולל מטרדי ומפגעי קול.

התקנים הבסיסיים בנושאי רעש הם:

חוק למניעת מפגעי רעש התשכ"א 1961

תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990, אשר קיבלו תוקף חוק.

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג 1992, אשר קיבלו תוקף חוק.

קיימות תקנות נוספות וספציפיות עפ"י תחומי פעילות, בניה, תחבורה, השמעת מוסיקה, רישוי עסקים וכיו"ב.

הפיקוח והאכיפה על התקנות ברובן בידי הרשויות המוניציפליות כך שהם שהביצוע שלהן בפועל משתנה בין העיריות והמועצות, אך כמגמה היישום של התקנות גובר. יחידות הגנת הסביבה המוניציפליות מקבלות יותר "שיניים" ביותר תחומי פעילות.

על מנת לתת מענה ייעודי ומדויק לדרישות יחידות הגנת הסביבה אני ממשיך ומתעדכן בעדכוני התקנות ודרכי יישומם ברשויות השונות, באופן תדיר.

bottom of page